วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการบวชชีพราหมณ์ / เนกขัมมะที่วัดสังฆทาน และการลาสิกขา

ขั้นตอนการบวชชีพราหมณ์ / เนกขัมมะที่วัดสังฆทาน และการลาสิกขาในตอนแรกจะมีแม่ชีมาอบอรมขั้นตอนให้ค่ะ
ให้เราหยิบใบขาวๆ ที่บอกรายละเอียดบทสวดต่างๆไว้มาหนึ่งชุด

เมื่อพระท่านมาถึงแล้วให้กราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง
แล้วสวดมนต์ตามขั้นตอนในใบนั้นค่ะ

เอาที่เกี่ยวกับการขอบวชมาให้อ่านคร่าวๆนะคะ


คำขอบวชเนกขัมมะ

เอสาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง/
สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ/ ปัพพัชชัง
มัง ภันเต/ สังโฆ ธาเรตุ/ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง/ สะระณัง คะตัง.


ข้าแต่ท่านผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า/
แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว/ กับทั้งพระธรรม และพระสงฆ์/
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก/ ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า/ เป็นผู้บวชใน
พระธรรมวินัย/ ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.


คำอาราธนาศีล 8 

มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ*/
ทุติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ*/
ตะติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ*/


ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.
แม้ครั้งที่ 2 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.
แม้ครั้งที่ 3 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.

หมายเหตุ*
ถ้าคนเดียวใช้คำว่า อะหัง แทน มะยัง
ยาจามิ แทน ยาจามะ
ข้าพเจ้า แทน ข้าพเจ้าทั้งหลาย


ศีล 8

1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์)

2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้)

3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่พรมจรรย์)

4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุรา เมรัย
และสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)

7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา,มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี
ดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อกุศล และการทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับ
ตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องผัดทาย้อมผิว)

8. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการนั่งนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ่)
คำสรุปท้ายศีล 8

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท 8 ประการเหล่านี้)

หมายเหตุ พระกล่าวครั้งเดียว ผู้สมาทานกล่าว 3 ครั้ง


จากนั้นพระจะสวดแสดงอานิสงน์ของศีล เราก็รับว่า "สาธุ" ค่ะ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสวดแล้ว
พระท่านจะสอนธรรมะแนะแนวการปฏิบัติสมาธิ
รวมถึงให้กรรมฐานแก่นักบวชเนกขัมมะทุกคน


เพียงเท่านี้เราก็พร้อมจะปฏิบัติธรรมกันแล้ว
แต่จะปฏิบัติอะไรบ้างนั้น คลิกอ่านได้ที่บลอคหน้าจ้ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น